OH BABY! DORÉ En VÉ GÉ TAL;

BABY om te douchen en ROSE

Meisje of op Garç?; Onthullen geslacht Baby Shower

Algemene verkoopvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van de site www.alohatoucan.com impliceert, als een essentiële, beslissende en onherroepelijke voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze regelen alleen het kader van de commerciële relaties die kunnen ontstaan ​​tussen de klant en AlohaToucan.com. Ze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere omstandigheden.De klant dient deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruiker van de site wordt daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

 

Juridische kennisgeving

Aloha Toucan
Mevrouw Delphine Jeumont
Adres: Avenue Jean-Baptiste Depaire 120, 1020 Brussel, België
Bedrijfsnummer: 0704.987.585
BTW nummer: BE0704.987.585
E-mail: contact@alohatoucan.com

 

Het opnemen van bestellingen

Het bedrijf biedt online producten te koop aan die beschikbaar zijn via de website www.alohatoucan.com. De klant kiest de producten die hij wenst aan te schaffen en voegt deze toe aan zijn winkelwagentje. Vervolgens aanvaardt de klant de algemene verkoopvoorwaarden en bevestigt hij zijn bestelling voordat hij zijn bestelling betaalt via een van de betalingsoplossingen die beschikbaar zijn op zijn site. De klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling per email. De verkoopovereenkomst tussen het bedrijf en de klant komt tot stand na ontvangst van deze bevestigingsmail. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bepaalde bestellingen te weigeren als de voorraad het niet mogelijk maakt de bestelling uit te voeren of in geval van een duidelijke fout in de prijs van de producten. Alleen legaal bekwame mensen kunnen bestellen.

 

Prijzen en bezorgkosten

Alle op de website genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en inclusief BTW en andere belastingen. Deze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd (met dien verstande echter dat de prijs die op de site verschijnt bij het bestellen de enige is die van toepassing is op de koper, tenzij er een flagrante fout is) en exclusief eventuele bezorgkosten. De klant kan de bezorgkosten correct inschatten door de hyperlink op het productblad te raadplegen en die leidt naar een pagina met de regels voor het berekenen van de bezorging. Eventuele bezorgkosten worden ook vermeld in het besteloverzicht op de website voordat de klant zijn bestelling bevestigt, evenals in de bevestigingsmail. Foto's en andere illustraties gebruikt om de producten te presenteren zijn niet bindend en kunnen producten of elementen tonen die niet inbegrepen zijn in de aangeboden prijs.

 

Levering

Het bedrijf doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt en dat de levering zo snel mogelijk plaatsvindt. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingenorderverwerking of levering. De bestelling wordt overhandigd aan de klant of aan een andere persoon die aanwezig is op het afleveradres of een volmacht heeft. Indien de vervoerder tijdens de overtocht afwezig is, wordt een visitekaartje achtergelaten en wordt het pakket ter beschikking gesteld op een afhaalpunt nabij de bestemming. Bij laattijdige levering kan de klant geen vergoeding eisen.

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de degradatie van de producten nadat het pakket het magazijn heeft verlaten. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de staat en inhoud van het pakket bij ontvangst te controleren en het te weigeren als er producten beschadigd zijn. Als u het niet weigert, moet u een voorbehoud maken over de staat van het pakket en de vervoerder of de verantwoordelijke van het ophaalpunt informeren. Mocht een product echter beschadigd zijn zonder dat de verpakking beschadigd is, neem dan contact op met onze klantenservice.

Als een besteld product het opgegeven afleveradres niet binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de verkoop bereikt, is het aan de klant om binnen 7 werkdagen vanaf de volgende dag contact met ons op te nemen. de datum van levering van de bestelling, met het bedrijf door middel van een e-mail. Na het verstrijken van deze termijn van 7 dagen zijn klachten niet meer ontvankelijk.

 

Productconformiteit

Alle producten die op de site alohatoucan.com worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. De afbeeldingen op haar website hebben echter geen contractuele waarde, vooral niet met betrekking tot de kleuren van de producten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die kunnen voorkomen in de beschrijvingen van producten en diensten. De vennootschap verbindt zich er echter toe deze fouten, voor zover ze schriftelijk ter kennis zijn gebracht, zoveel mogelijk te herstellen.

 

Recht op intrekking

Overeenkomstig de wet heeft de klant het recht om de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant fysiek bezit heeft genomen. van de levering van een bestelling.

 De kennisgeving van de afstandsverklaring moet door de klant worden gedaan via:

- Van modelformulier voor herroeping naar behoren ingevuld en per post of e-mail teruggestuurd; of

-       door elke verklaring verzonden per elektronische post of per e-mail die ondubbelzinnig is en waarin de beslissing van de klant om het contract te herroepen wordt uiteengezet.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant de grootst mogelijke zorg besteden aan de producten en hun verpakking. Het herroepingsrecht van de klant is afhankelijk van de terugzending van de volledige levering naar het volgende adres: Jean-Baptiste Depaire Avenue 120, 1020 Brussel. Producten dienen binnen een termijn van maximaal 14 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht te worden geretourneerd. Geretourneerde producten moeten in nieuwe staat worden verzonden, in hun originele verpakking ook in perfecte staat, vergezeld van de factuur en het naar behoren ingevulde retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, wordt geweigerd. Na de periode van 14 dagen kan het bedrijf de retourzending niet meer accepteren.

Het bedrijf zal de klant terugbetalen met behulp van dezelfde betaalmethode die de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling vindt plaats onder aftrek van de bezorgkosten die door de klant zijn betaald of die door het bedrijf worden gedragen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen nadat het bedrijf kennis heeft genomen van het herroepingsverzoek, op voorwaarde dat alle retourregelingen strikt zijn nageleefd en dat het bedrijf de producten heeft teruggekregen of de klant een bewijs van hun verzending. De klant is verantwoordelijk voor elke omgang met de producten anders dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van de producten vast te stellen.

 

Bewijs

E-mails en automatische registratiesystemen op de website dienen als bewijs, met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.

 

Klantenservice en klachten

Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Hij is te bereiken:

- via de contactpagina van de website

- per e-mail: contact@alohatoucan.com

- per post: Aloha Toucan, Customer Service, Jean-Baptiste Depaire Avenue 120, 1020 Brussel

 

Verantwoordelijkheid

Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de producten of voor wijzigingen aan de producten die door de fabrikanten zijn aangebracht. De verantwoordelijkheid van het bedrijf is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden gemaakt voor eenvoudige fouten die zijn gebleven ondanks alle aandacht die aan de presentatie van de producten is besteed. Het bedrijf kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte of gevolgschade of voor schade die niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling. Noch de foto's, illustraties of productfiches zijn bindend voor het bedrijf. Deze informatie wordt alleen ter informatie gegeven.

 

Persoonlijke gegevens

Het bedrijf leeft de Belgische wet van 8 december 1992 na, zoals herzien op de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft het recht om gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door contact op te nemen met het bedrijf.

De verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk en het bedrijf verbindt zich ertoe de contactgegevens van de klant niet door te geven aan een derde partij anders dan zijn partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, het beheer en de betaling van bestellingen.

 

Intellectuele rechten

Het bedrijf is de exclusieve eigenaar van de intellectuele rechten op de site. Het materiaal op de site mag niet openbaar worden gemaakt, gereproduceerd of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

 

Geschillen, bemiddeling en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil zal het lid eerst contact opnemen met Aloha Toucan om een ​​minnelijke oplossing te krijgen. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zullen de rechtbanken van Brussel als enige bevoegd zijn en zal elk geschil worden beheerst door het Belgische recht.

 

Geen gedeeltelijke validering van de bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onwettig worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen. Het feit dat de vennootschap nalaat de strikte toepassing van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden te eisen, vormt geen stilzwijgende afstand van haar rechten en belet haar niet om naderhand strikte naleving van deze bepalingen te eisen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertraagde uitvoering als gevolg van overmacht. De veronderstellingen die gewoonlijk worden erkend door de Belgische rechtspraak en rechtbanken, worden beschouwd als overmacht. In geval van overmacht heeft het bedrijf het recht om de producten binnen 60 dagen na de contractueel overeengekomen datum te leveren. Na deze periode kan de klant zijn bestelling annuleren.

Zoeken